FAQ

Ofte stillede spørgsmål​

Når det er blevet tid for indflytning, kontrakten er underskrevet, og der er indbetalt depositum osv., skal man kontakte viceværten, som afleverer nøglerne til lejemålet og som sørger for at indflytningssynet bliver afholdt.

​Medmindre andet er aftalt i Deres lejekontrakt, overtages lejemålet endvidere nymalet – evt. nytapetseret – overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, indvendigt med karme, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede. Lejemålet er endvidere hovedrengjort inden overtagelsen.

​Alle udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende nøgler.

​Findes der fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning, skal det senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddeles til Ullerup Ejendomsadministration, hvilke fejl, skader eller mangler der er konstateret. Fristen gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller der ikke er mulighed for at konstatere manglen med det samme. F.eks. en defekt radiator i en lejlighed, der overtages om sommeren.

​Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl gemmes sammen med lejekontrakten, så der ved fraflytning bliver taget højde for dette og man ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

De fleste lejemål har tre måneders opsigelse iflg. lejeloven. Dvs. løbende måned + 3 mdr. (tjek lejekontrakten for at se dit opsigelsesvarsel.)​

​Når De ønsker at opsige Deres lejemål skal dette ske skriftligt til vores adresse eller pr. mail.

Oplys som minimum:​

 • Adresse
 • Lejer nr.
 • Evt. ny adresse
 • Dato for fraflytning

Telefonnummer vi kan kontakte Dem på for aftale af fremvisninger.

Husk at datere og underskrive deres opsigelse!

Oplys endvidere om de ønsker at vi skal forsøge at udleje deres lejemål inden opsigelsesperiodens udløb.

Så snart Deres opsigelse er modtaget sender vi Dem en skriftlig bekræftelse herfor, med telefonnummer til viceværten som skal udføre flyttesynet. Man er selv ansvarlig for at ringe til vedkommende og aftale tid for flyttesyn.

​Lejemålet skal være helt tømt ved flyttesynet. Nøglerne til lejemålet bedes afleveret ved flyttesynet.

Afregning af depositum mm vil finde sted omkring 6 uger efter flytterapporten er underskrevet (hvis frigørelsesdatoen er senere end synsdatoen er frigørelsesdatoen gældende).

​Opgørelse vedr. varmeforbruget vil blive fremsendt, når varmeregnskabet foreligger.

Det koster penge at flytte – også som lejer!

Der bliver i forbindelse med fraflytning udarbejdet en flytterapport, med hvilke ting der skal laves. Denne udarbejdes af viceværten ved fraflytningssynet.

Udgifterne i forbindelse med en flytning afhænger af hvilke ting som bliver noteret i fraflytningsrapporten.

Medmindre andet skriftligt aftales, skal istandsættelsesarbejderne udføres af udlejers håndværkere.

Når lejemålet er fraflyttet, ryddet og rengjort afleveres nøgler til lejemålet og der bliver afholdt flyttesyn i dette øjeblik.

Ved flyttesynet kontrolleres bl.a.:​

 • At køkkenbordsplader og andre overflader af kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v. er hele og rengjorte
 • At blandingsbatterier, sanitet, fliser og klinkegulve eller lignende er afkalkede
 • At der ikke er boret huller i fliser
 • At alle hårde hvidevarer, herunder riste, er rengjorte og er i hel og funktionsdygtig stand. Eventuelt kulfilter i emhætte skal være udskiftet
 • At afløb og riste er rensede og rengjorte. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes
 • At skruer, søm, rawlplugs og lignende er fjernet fra vægge
 • At elkontakter er intakte og renset af samt at alle dækplader/rosetter er til stede
 • At lejlighedens vinduer er pudset ind- og udvendig
 • At depotrum er ryddet og rengjort, og eventuel have behørig renholdt og passet

 

Ved flyttesynet vil der blive udarbejdet en flytterapport og i den står der hvilke arbejder som skal udføres. Det betyder at efter flyttesynet der ved man hvilke ting der skal laves i lejligheden.​

Rettidig betaling er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen.

Denne betalingsfrist bedes overholdt. Ved forsinket betaling opkræves påkravsgebyr samtidig med den efterfølgende betaling, jf. lejelovgivningen.​

Vi anbefaler, at De tilmelder betalingen til betalingsservice gennem bank/sparekasse, dermed sikres også, at betalingen altid sker rettidigt.

​Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS, vil De med posten forud for betalingen modtage et indbetalingskort (FI-kort). Dette kort skal anvendes ved indbetaling i alle banker, sparekasser og posthuse. Altså ikke nødvendigvis der, hvor De normalt har Deres konto. Der betales sædvanligt gebyr til indbetalingsstedet. Indbetaling kan kun ske ved brug af det originale FI-kort. Hvis det trykte beløb ikke er korrekt, er det normalt muligt at foretage en rettelse. Det sker ved tydeligt at overstrege det trykte beløb og skrive det nye beløb ovenover.

Det er kommunen, der afgør, hvilke muligheder du har for at få boligsikring. Du skal gå ind på borger.dk og lave ansøgningen digitalt.​

Det er under ingen omstændigheder tilladt at holde nogle former for husdyr. Overtrædelse af dette vil medfører ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og §93 litra g. Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr. Husdyr er kun tilladt hvis der foreligger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.

Den indvendige vedligeholdelse påhviler Dem som lejer. Vedligeholdelsespligten medfører, at De under lejemålets beståen skal foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejligheden til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt. Vedligeholdelsespligten omfatter også den løbende vedligeholdelse af vægge med maling/tapetsering, hvidtning af lofter, maling/lakering af alt træværk i lejligheden, herunder radiatorer, rør m.v. og den af udlejer foreskrevne vedligeholdelse af gulve og gulvbelægninger.

​Det påhviler Dem endvidere at vedligeholde og om fornødent forny alle vandhaner, blandingsbatterier, el-afbrydere og el-kontakter, ruder, håndvaske, bruser med slange, vandhaner og faste skabe, medmindre De kan godtgøre at evt. påkrævet fornyelse ikke skyldes Deres forsømmelse. Således hæfter De også for punkterede ruder i Deres lejemål.

Vedr. hårde hvidevarer skal disse afleveres som ved indflytningen, bortset fra den slitage der er en følge af almindelig slid og ælde.

​De skal sørge for at holde afløb i køkken og bad rene, herunder også Deres egen del af afløbsrør frem til ejendommens faldstamme.

​Endelig skal De i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Den udvendige vedligeholdelse påhviler derimod udlejer. Alle andre vedligeholdelsesarbejder – udover maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve – som findes i lejlighederne og på trapper, i kældre, tag, mur, sokkel mv., henhører således under betegnelsen udvendig vedligeholdelse. F.eks. maling af vinduer udvendigt, reparation af toilet, radiatorer, murværk mv.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os i dag

Udfyld vores formula – så kontakter vi dig hurtigst muligt.